درباره ما

فهرست سؤالات عمر
خلفا »عمر » - تعداد سؤالات: 16
۱ - آیا پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بر خلافت ابوبکر و عمر بشارت داده است ؟
۲ - آیا روایت « أبوبکر وعمر سیدا کهول أهل الجنة» از قول رسول خدا (ص) صحت دارد ؟
۳ - آیا روایت «فاقتدوا باللذین بعدی أبوبکر وعمر» از قول رسول خدا (ص) صحت دارد ؟
۴ - آیا جریان پایین آوردن ابوبکر و عمر از منبر ، توسط امام حسن و امام حسین (ع) صحت دارد؟
۵ - دیدگاه امیرمؤمنان علیه السلام در باره ابوبکر و عمر+ تصویر کتاب ها
۶ - آیا روایت : « : إمامان عادلان قاسطان » از قول امام صادق علیه السلام در باره عمر و ابو بکر صحت دارد ؟
۷ - آیا روایت : « ما أقول فیهما إلا خیراً » از قول زید بن علی ، در حق ابوبکر و عمر صحت دارد ؟
۸ - آیا آیهء « غلبت الروم ... » در بارهء عمر بن الخطاب و عثمان نازل شده است ؟
۹ - روایت « لو لا علی (ع) لهلک عمر » در چه منابعی آمده است؟
۱۰ - نحوه اسلام آوردن عمر بن خطاب در منابع اهل تسنن چگونه آمده است ؟
۱۱ - آیا ابوبکر ، عمر را با مراجعه به همه پرسی و آرای عمومی ، به جانشینی خود برگزید ؟
۱۲ - آیا واقعیت دارد که ابوحنیفه، سخن عمر را سخن شیطان خوانده است؟
۱۳ - آیا واقعیت دارد که عمر بن خطاب، سوره بقره را در مدت دوازده سال یاد گرفته است؟
۱۴ - آیا واقعیت دارد که رسول خدا (صلی الله علیه وآله) از عمر بن خطاب می ترسید؟
۱۵ - آیا حقیقت دارد که عمر بن خطاب، دختران خود را در جاهلیت زنده به گور کرده است؟
۱۶ - آیا عمر بن خطاب، آرزوی فضائل امیرمؤمنان علیه السلام را داشته است؟