درباره ما

آتی - تعداد سؤالات: 3
بازگشت به فهرست
۱ - آیا روایت «فاقتدوا باللذین بعدی أبوبکر وعمر» از قول رسول خدا (ص) صحت دارد ؟
۲ - آیا روایت «علی ولیکم بعدی» با سند معتبر در منابع اهل سنت نقل شده است؟
۳ - آیا روایت معتبری در منابع اهل سنت وجود دارد که ثابت کند، امیرمؤمنان علیه السلام، تمام اتفاقات آینده را تا قیامت می دانست؟