درباره ما

آشکار - تعداد سؤالات: 1
بازگشت به فهرست
۱ - چرا حضرت علی (ع) در زمان حکومتش بخشنامه ای جهت از بین بردن بدعت های خلفا صادر نکرد؟